Nadzory inwestorskie

Pełnimy funkcje inspektorów nadzoru oraz kierowników budowy. Dysponujemy doświadczoną grupą inżynierów z wieloletnim stażem, posiadających fachową wiedzę oraz wymagane uprawnienia zawodowe umożliwiające pełnieni samodzielnych funkcji w budownictwie.

 

W ramach nadzoru inwestorskiego zapewniamy ochronę interesów inwestora poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

 

W ramach kierowania budową zapewniamy wszystkie zawarte w prawie budowlanym podstawowe obowiązki kierownika budowy t. j. (Art. 22 Podstawowe obowiązki kierownika budowy):

 • złożenie oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierowania budową oraz protokolarne przejęcie od inwestora placu budowy;
 • zapewnienie wykonania odpowiedniego zabezpieczenia i odgrodzenia terenu budowy oraz umieszczenie tablicy informacyjnej budowy;
 • przed rozpoczęciem budowy sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu;
 • kierowanie budową w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę oraz przepisami;
 • prowadzenie dokumentacji (w tym dziennika budowy), a po zakończeniu prac przygotowanie dokumentacji powykonawczej;
 • wstrzymanie robót w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia na budowie;
 • realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
 • zgłaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do sprawdzenia lub odbioru zakończonych robót;
 • uczestniczenie podczas odbiorów przez nadzór inwestorski oraz zapewnienie usunięcia wskazanych wad;
 • przekazanie inwestorowi oświadczenie o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę;
 • przekazanie inwestorowi oświadczenia o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.

 

Michał Moliński                            uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanych bez ograniczeń do kierowania robotami:

MAZ/0149/OWOK/10

nr ewid. MAZ/BO/0583/10

 

Adam Moliński                              uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanych bez ograniczeń do kierowania robotami:

MAZ/0149/OWOK/10

nr ewid. MAZ/BO/0583/10

Współpracują z nami

Projekt i wykonanie: Coolbrand